Chansons

月亮代表我的心(yue liang daibiao wo de xin, la lune représente mon coeur) de la fameuse chanteuse tawainaise Deng Lijun, 邓丽君

茉莉花 Mòlìhuā (fleur de jasmin). La mélodie a été reprise dans l'opéra de Puccini "Turandot".
Les paroles sur Wikipedia.

泥娃娃 -  wáwa (chanson chinoise "poupée de terre cuite")

泥娃娃

wáwa
娃娃
 (
guó
)
yáo
mǐn
 
chén
lián
 
biān
: 
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
yǒu
méimao
眉毛
 
yǎnjing
眼睛
miè
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
yǒu
bízi
鼻子
 
yǒu
zuǐba
嘴巴
 
zuǐba
嘴巴
shuōhuà
說話
 
shì
jiǎ
wáwa
娃娃
 
bùshì
不是
zhēn
wáwa
娃娃
 
méiyǒu
沒有
qīn'ài
親愛
de
māma
媽媽
 
méiyǒu
沒有
bàba
爸爸
 
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
wáwa
娃娃
 
zuò
māma
媽媽
 
zuò
bàba
爸爸
 
yǒngyuǎn
永遠
ài
zhe小星星 - xiǎo xīng xing (Chinese Version of Twinkle Twinkle Little Star)


shǎn
shǎn liàng
闪亮
jīng jīng
晶晶
un flash, un clignement, la pleine lune

mǎn tiān
满天
dōu
shì
xiǎo
xīng xing
星星
le ciel entier toutes les petites étoiles

guà
zài
tiān shàng
天上
fàng
guāng míng
光明
suspendues dans le ciel, libérées, brillent

hǎo xiàng
好像
tiān shàng
天上
xiǎo
yǎn jing
眼睛
on dirait sur le ciel des petits yeux

shǎn
shǎn liàng
闪亮
jīng jīng
晶晶

mǎn tiān
满天
dōu
shì
xiǎo
xīng xing
星星

ċ
Jasmin.mp3
(3263k)
Michel Daviot,
9 nov. 2010 à 03:06
ċ
月亮代表我的心.mp3
(3282k)
Michel Daviot,
9 nov. 2010 à 03:05
Comments