Vocabulaire

?

,

ma ou me (en fin de phrase)

0

líng

1

10

shí

100

一百

yībǎi

1000

一千

yī qiān

2

èr

2e

3

sān

4

5

6

liù

7

8

9

jiǔ

acheter

mǎi

Allemagne

德国

Déguó

aller

,

dào, qù

Amérique

美国

Měiguó

ami

朋友

Péngyǒu

anglais

Yīng

Angleterre

英国

Yīngguó

arbre

asseoir

zuò

aujourd'hui

今天

jīn tiān

au revoir

再见

Zài jiàn

avoir

yǒu

bagage

行李

Xínglǐ

bas

xià

beaucoup

duō

Belgique

比利时

Bǐlìshí

bien

hǎo

blanc

白色

Bái

bleu

蓝色

Lán

bois

bon

hǎo

bonjour

你好

Nǐ hǎo

Canada

加拿大

Jiānádà

carte de visite

名片

Míngpiàn

ceci

,

zhè, nèi

centre

zhōng

Chine

中国

Zhōngguó

chose

东西

dōng-xi

ciel

tiān

comment

couleur

颜色

Yánsè

courage

Yīng

d'accord

好吧

hǎo ba

demain

明天

míngtiān (adv)

demander

yào

dessous

xià

dessus

shàng

dialecte

方言

Fāngyán

dire

shuō

directeur

经理

Jīnglǐ

écouter

tīng

elle

elles

他们

tāmen

encore

,一遍

zài, Yībiàn

entrer

jìn

Espagne

西班牙

Xībānyá

être

shì

et toi ?

你呢

nǐ ne

examen

考试

Kǎoshì

faire

Zuò

fils

儿子

ér zǐ

France

法国

fǎguó

grand

haut

shàng

hier

昨天

Zuótiān

il

ils

他们

tāmen

Italie

意大利

Yìdàlì

Japon

日本

Rìběn

jaune

黄色

Huáng

je

jour

tiān

langue

Wénex : 法文 = français (la langue française)

lieu

那儿

nàr

livre

Shū

loi

maison

jiā

maman

妈妈

māma

mandarin

普通话

Pǔtōnghuà

manger

chī

merci

谢谢

Xièxie

milieu

zhōng

mon

我的

wǒ de

monsieur

先生

xiānsheng

mot

生字 : mot nouveau

ne pas

noir

黑色

Hēi

non

nord

běi - běijīng

nous

我们

wǒmen

occupé

Máng

oncle

叔叔

Shūshu

orange

橘色

où?

哪儿

nǎr (question)

paix

Ān

papa

爸爸

bàba

parler

shuō

Pékin

北京

Běijīng

personne

rén

petit

xiǎo

petit-fils

外孙子,孙子

Sūnzi (par le fils)Wàisūnzi (par la fille)

pinyin

拼音

Pīnyīn

pourpre

紫色

qui

Shuí

quoi

什么

Shén me

racine

Běn

regarder

kàn

règle

riz

fàn

rose

粉红色

Fěnhóng

rouge

红色

Hóng

savoir

Huìêtre capable de (savoir parler par ex)

son

他的

sud

Nán - Nánjīng

svp

qǐng (s'il vous plait)

table

桌子

zhuo1 zǐ

thé

Chá

toi

ton

你的

très

hěn

trop

tài (adverbe)

tu

un peu

一点

Yīdiǎn

vendre

mài

venir

lái

vert

碌色

vivre

Zhù(vivre à Pékin)

voir

,

kàn

vouloir

xiǎng你想 => veux-tu ... ?

vous

你们

nǐ-men

vous (poli)

Nín